Rambergsstaden


Området runt Rambergsvallen ska omdanas. Planen godkändes av byggnadsnämnden den 16 december 2014. Planeringsprocessen har inleddes med framtagande av ett planprogram i december 2010 och i samband med programsamrådet lämnade SCH synpunkter på programmet. Programmet visar på visionära inslag och belyser både bakgrund och utvecklingsmöjligheter ur flera intessanta aspekter. En av SCH:s synpunkter är att man, i samband med planeringsprocessen, bör passa på att skapa tydlighet i benämningen av olika stadsdelar och områden. SCH vill sålunda att man lyfter fram Rambergsstaden som områdesnamn och inkluderar området runt Rambersgvallen i Rambergsstaden.
SCH:s synpunkter fins bifogade nedan.
Bilden visar det kommande aktivitetsstråket mot Lundbybadet

Så här var visionerna 2011. "De många obefolkade utrymmen, som breda trottoarer, cykelvägar, parkeringsplatser och trafikleder, utgör barriärer. Ny bebyggelse skulle fylla dem och ge mer liv åt gatorna, till exempel längs Inlandsgatan. Däremot sparas grusplanen bredvid Lundbybadet, för barnens skull. 
Koloniområdet ses också som en tillgång om den öppnas upp mer för omgivningen.
– Både grusplanen och koloniområdet kommer att behållas, men det finns ytter-ligare ett område mellan Volvo och Lundbybadet där vi ganska snabbt kan komma igång med bygge, säger Tore Hjelte på stadsbyggnadskontoret. "


Nu vet vi att det inte blir riktigt så det första steget blir att grusplanerna bebyggs.

December 2014
De första spadtagen i den nya Rambergsstaden är nu tagna, första delen blir ett aktivitetsstråk mellan Lundbybadet och det kommande bostadskvarteret på den nuvarande grusplanen.

Den nya Rambergsvallen har kommit en god bit mot sitt färdigställande.
Nya Rambergsvallen oktober 2014
Nya Rambergsvallen januari 2015

Ċ
Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen,
11 maj 2011 11:53
Comments