Östra Flunsåsberget


(Nedanstående text är i huvudsak en kopia på ett textavsnitt som ligger under fliken "Verksamhet och historik". Detta ska ändras, preliminärt genom att texten i "Verksamhet och historik" bantas.)
 
Fokusgruppen Förädla Östra Flunsåsberget

Hittills har Förädla Östra Flunsåsberget varit den mest aktiva fokusgruppen, åtminstone när det gäller antalet tillfällen med aktiviteter respektive antalet deltagare. Och inte minst har vi nått konkreta och synliga resultat.

 

Karta: se under fliken Kartor.

 

Det började med att vi var ett par personer som tyckte att naturområdet Östra Flunsåsberget har höga rekreationsvärden men att det är dåligt känt av gemene man och utnyttjas på tok för lite. Våra visioner var (och är) att detta naturområde ska förädlas genom att förbättra stigarna i området, skapa tydliga entréer, gallra bland träden för att få fram olika karaktärer osv för att på så sätt göra området mer attraktivt och mer utnyttjat som rekreationsområde. Våren 2008 hade vi våra första kontakter med Park- och naturförvaltningen. Detta vårt intresse för Östra Flunsåsberget var fröet som senare har utvecklats till föreningen Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen.

 

Östra Flunsåsberget är en del av Flunsåsstråket. Vi har ändå valt att organisera oss så att en grupp ägnar sig åt hela Flunsåsstråket medan en grupp ägnar sig specifikt åt Östra Flunsåsberget. Det beror delvis på att intresset för dessa olika frågor beror på var man bor men det beror också på att arbetet i dessa två grupper har olika karaktär: i Förädla Östra Flunsåsberget präglas arbetet av praktisk skötsel av naturmark medan Utveckla Flunsåsstråket strävar efter de kringboendes delaktighet i den process där beslut fattas om hur Flunsåsstråket ska utvecklas. Det hindrar inte att många personer är engagerade i båda grupperna.

 

Vi har som sagt ett samarbete med Park- och naturförvaltningen som går ut på att vi föreslår åtgärder som vi erbjuder oss att utföra och som förvaltningen måste godkänna innan utförandet. Vi hoppas även att kommunen, genom Park- och naturförvaltningen eller annan aktör, ska utföra åtgärder som vi föreslår men dit har vi inte nått ännu. Det gäller t ex förbättring av stignätet som på vissa avsnitt håller dålig kvalitet och som därför är en flaskhals i strävan att göra området till ett fullfjädrat rekreationsområde.
 
Exempel på aktiviteter som vi genomfört i fält

-          Vandringar i området med bl a Park- och naturförvaltningen, Stadsdelsförvaltningen och kringboende. Syftet med vandringarna har varit att guida till partier med höga rekreationsvärden samt presentera idéer om hur man kan ta tillvara på den höga potentialen som rekreationsområde.

-          Uppfräschning av naturområdets entré norr om äldreboendet Fogdegården: Röjning, borttagande av stora rishögar, flytt av jordhögar, grässådd. Genom denna åtgärd har dumpning av ris, jord m m på denna strategiska plats upphört.

-          ”Östra Flunsåsbergets dag” i oktober 2009: Tipspromenad, korvgrillning, röjning och plantering av 140 kg blomsterlök (främst i den s k Björklunden). Ett 60-tal deltagare.

-          Mer röjning av träd vid Fogdegårdsentrén och längs den s k Tvärstigen.

-          Röjning av platt yta uppe vid den västra änden av Tvärstigen, dvs vid Fögderigatans ände. Här fanns en gång i tiden en liten yta som bl a användes som bollplan. Avsikten är att återskapa denna yta.
-          Plantering av exotiska lönnar.

 

Exempel på åtgärder vi har diskuterat. I vissa fall hoppas vi att Park- och naturförvaltningen (PoN) ska utföra åtgärder, i andra fall räknar vi med att vi ska utföra åtgärder:
-          Förbättring av stigar, i första hand den s k Tvärstigen, i andra hand den s k Bergfotsstigen. Båda stigarna utgår från Fogdegårdsentrén. Av särskilt stor betydelse skulle det vara om en eller ett par trappor, gärna i natursten, kunde byggas här. Om någon trappa kunde vara synlig från Fogdegårdsentrén skulle det innebära en annonsering och välkomnande till en "riktig park", dvs att det inte bara är ett stycke natur med en stig.
-          Vid Fogdegårdsentrén finns höga gamla nätstängsel, rester från den tid då det låg en skola här, och höga snedväxande popplar. Stängslet och popplarna står på äldreboendets sida av tomtgränsen. Vi skulle vilja få bort stängslet och de sneda popplarna. Vi har därför inlett samtal med MedicHus som är förvaltare.
-          Vi skulle vilja att det tillförs någon form av "magnet" till Östra Flunsåsberget, något som skulle göra naturområdet känt och attrahera besökare. Exempel på detta är en linbana av den typ som finns på Sörhallsberget.
-          Vid nedre delen av gång- o cykelbanan som genomkorsar området (ett namn på GC-vägen önskas!) finns ett stort bestånd av almar som hastigt har dött i almsjuka. Dessa måste snarast tas bort. Platsen, som är allmänt skräpig och som används som temporärt risupplag, har annars stark karaktär och ett strategiskt läge som entré till naturområdet. De för området unika bergväggarna är vackra. I samband med att almarna fälls borde en målbild som tar tillvara på platsen möjligheter tas fram och sedan utföra riktade åtgärder.
-          Skaffa tillstånd att elda ris någonstans i området. Detta är en grundläggande förutsättning för att föreningen ska kunna, i samråd med PoN, kunna bedriva naturparksskötsel i området.
-          Ta fram en detaljerad karta över Östra Flunsåsberget med stigar, stenmurar, trädbestånd m m inlagda. Vi vill även döpa allehanda platser, stråk och områden och föra in på kartan. Dessa namn ändras när det finns en allmän uppfattning om att bättre namn finns. På en kartversion utan namn kan den familj som har egna platsnamn föra in sina namn. På så vis kan alltfler förslag på platsbenämningar komma fram. Med namn på platser i skogen / på berget tror vi att alltfler kommer att känna sig hemma i området.
-          Fårbete. Det är faktiskt sant att funderingar finns på detta. Det finns en organisation som ägnar sig åt stadsbete och vi har inlett kontakt med den. Vi tror att det välröjda, öppna och nästan buskfria skogsområdet ovanför (väster om) folkparksscenen skulle passa väl för detta ändamål.
-          Skapande av en liten damm. Det skulle kunna ske genom att leta rätt på en liten bergsficka, som på naturligt sätt blivit fylld med jord, och sedan avlägsna denna jord.
-          Sätta upp fågelholkar
-          .....
 
 
Comments