Verksamhet och historik


 Här finns våra verksamhetsberättelser för år 2010 och 2011.

Nedan finns ytterligare texter som beskriver historik.

För närvarande bedriver vi vår verksamhet främst genom två fokusgrupper.

-          Utveckla Flunsåsstråket och

-          Förädla Östra Flunsåsberget

 

Vi har vidare vid ett flertal tillfällen lämnat in synpunkter på den fördjupade översiktsplanen för Backaplansområdet och detaljplanen för Östra Kvillebäcken - vars officiella namn numer är enbart Kvillebäcken. Vi har dock ännu inte skapat några fokusgrupper för Backaplansområdet eller Kvillebäcken.

 

”Karta Flunsåsstråket o Backaplansområdet” under fliken ”Kartor” framgår den geografiska avgränsningen för Östra Flunsåsberget, Flunsåsstråket, Backaplansområdet och (Östra) Kvillebäcken. Som framgår av kartan ingår Östra Flunsåsberget i Flunsåsstråket.

 Centrala Hisingen, såsom området mellan Ramberget och Hisingsparken, består av delområden med svag identitet, vaga avgränsningar och oklara, ej samstämmiga geografiska benämningar. Föreningen har därför engagerat sig i frågan om benämningar av stadsdelar m m i centrala Hisingen.

 

Vi har under resans gång, alltsedan smygstarten av vår förenings verksamhet våren 2008, haft ett stort antal möten och telefonsamtal med kommunala tjänstemän, politiker, företrädare för fastighetsägare m m och naturligtvis med ”vanliga” hisingsbor. På så vis har vi skaffat oss ett välförgrenat kontaktnät. Att vi bemötts så positivt av kommunen kan dels bero på att vi inte är en ”bevara-förening” utan i stället en förening som i grunden ställer sig positiv till de utbyggnadsplaner m m som är på gång.

Fokusgruppen Förädla Östra Flunsåsberget

Hittills har Förädla Östra Flunsåsberget varit den mest aktiva fokusgruppen, åtminstone när det gäller antalet tillfällen med aktiviteter respektive antalet deltagare. Och inte minst har vi nått konkreta och synliga resultat.

 

Det började med att vi var ett par personer som tyckte att naturområdet Östra Flunsåsberget har höga rekreationsvärden men att det är dåligt känt av gemene man och utnyttjas på tok för lite. Våra visioner var (och är) att detta naturområde ska förädlas genom att förbättra stigarna i området, skapa tydliga entréer, gallra bland träden för att få fram olika karaktärer osv för att på så sätt göra området mer attraktivt och mer utnyttjat som rekreationsområde. Våren 2008 hade vi våra första kontakter med Park- och naturförvaltningen. Detta vårt intresse för Östra Flunsåsberget var fröet som senare har utvecklats till föreningen Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen.

 

Östra Flunsåsberget är en del av Flunsåsstråket. Vi har ändå valt att organisera oss så att en grupp ägnar sig åt hela Flunsåsstråket medan en grupp ägnar sig specifikt åt Östra Flunsåsberget. Det beror delvis på att intresset för dessa olika frågor beror på var man bor men det beror också på att arbetet i dessa två grupper olika karaktär: i Förädla Östra Flunsåsberget präglas arbetet av praktisk

skötsel av naturmark medan Utveckla Flunsåsstråket strävar efter de kringboendes delaktighet i den

process där beslut fattas om hur Flunsåsstråket ska utvecklas. Det hindrar inte att många personer är engagerade i båda grupperna.

 

Vi har som sagt ett samarbete med Park- och naturförvaltningen som går ut på att vi föreslår åtgärder som vi erbjuder oss att utföra och som förvaltningen måste godkänna innan utförandet. Vi hoppas även att kommunen, genom Park- och naturförvaltningen eller annan aktör, ska utföra åtgärder som vi föreslår men dit har vi inte nått ännu. Det gäller t ex förbättring av stignätet som på vissa avsnitt håller dålig kvalitet och som därför är en flaskhals i strävan att göra området till ett fullfjädrat rekreationsområde.

 

Exempel på aktiviteter som vi genomfört i fält

-          Vandringar i området med bl a Park- och naturförvaltningen, Stadsdelsförvaltningen och kringboende

-          Uppfräschning av naturområdets entré norr om äldreboendet Fogdegården: Röjning, borttagande av stora rishögar, flytt av jordhögar, grässådd. Genom denna åtgärd har dumpning av ris, jord m m på denna strategiska plats upphört.

-          ”Östra Flunsåsbergets dag”: Tipspromenad, korvgrillning, röjning och plantering av 150 kg blomsterlök (främst i den s k Björklunden). Ett 60-tal deltagare.

-          Mer röjning av träd vid Fogdegårdsentrén och längs den s k Tvärstigen.

-          Plantering av exotiska lönnar.

 

Inlämning av synpunkter på fördjupad översiktsplan för Backaplansområdet samt på detaljplan för (Östra) Kvillebäcken

Inlämningen av synpunkter på de två planärendena har gjorts direkt av föreningen, dvs inte av någon fokusgrupp. Vi har än så länge inte bildat någon fokusgrupp för Backaplansområdet eller för Kvillebäcken.

 

Synpunkter har lämnats vid fyra tillfällen, två för Backaplan (2008-05-27 och 2009-05-05) och två för (Östra) Kvillebäcken (2008-06-17 och 2008-11-17). Synpunkterna har i huvudsak riktat in sig på kopplingen västerut, dvs kopplingen mot den befintliga bostadsbebyggelsen väster om Gustaf Dalénsgatan. Kopplingen västerut innebär också en direktkoppling mellan nya Backaplansområdet (delområdet Kvillebäcken) och Flunsåsstråket. Detta är en situation som vi fäster mycket stor vikt vid.

 

Fokusgruppen Utveckla Flunsåsstråket

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har vi pekat ut Flunsåsstråket som ett unikt strategiskt område för stadsdelens grönstruktur och för dess gång- och cykeltrafikanter. Vi vill att all stads- och grönplanering i Flunsåsstråket och dess omgivning ska ta hänsyn till stråkets stora betydelse och potential. Det finns nu ett beslut att bygga hus på Bjurslättsplan och ett beslut att utföra kompensationsåtgärder i Flunsåsstråket p g a exploateringen av Bjurslättsplan. Det innebär att det finns två separata processer där beslut kommer att fattas som är avgörande för Flunsåsstråkets framtid.
 
Planerna på de sju punkthusen och deras allra närmsta omgivning (området innanför detaljplanegränsen) sker via vanlig kommunal planeringsprocess där ärendet snart har nått detaljplanens utställningsskede. Föreningen har, genom fokusgruppen Utveckla Flunsåsstråket, lämnat synpunkter på detaljplanens samrådshandling (2009-06-16). Den här gången hade vi extra stor motivation och dokumenten med synpunkter var omfattande se "Bjurslättsplan SCHs synpunkter 20090616" under fliken "Bjurslättsplan". Kommunpolitiker, som vi har träffat, har visat intresse för våra synpunkter och vi tror att vi i någon mån redan har haft visst inflytande på planens utformning men i dagsläget har vi inte sett några bearbetade planhandlingar.
 
Parallellt med detaljplanens framtagande har en process inletts där kompensationsåtgärder ska utföras i Flunsåsstråket. Denna typ av process är en ny typ av process och "ärendet Flunsåsstråket" är tydligen ett pilotfall. Därför är det förståeligt att det kan vara svårt att få besked om gången i ärendet men samråd ska i alla fall ske med kringboende. Kompensationsåtgärderna ska komma till stånd p g a att man exploaterar mark som används för rekreationsändamål. Hur stor summa pengar som ska läggas på kompensationsåtgärder och hur denna summa ska fastställas är okänt. Utveckla Flunsåsstråket vill naturligtvis utnyttja de möjligheter som finns att påverka hur kompensationspengarna ska användas. Men vårt engagemang gäller inte bara den period då kompensationspengarna från Bjurslättsplan ska användas utan vi avser att bevaka Flunsåsstråkets utveckling även i framtiden, framför allt i takt med att Backaplansområdet byggs ut.
 
En tredje process med betydelse för Flunsåsstråket är vad som ska hända med Fjärdingsplan, gräs-11-manna-fotbollsplanen närmast Gustaf Dalénsgatan, nu när Häcken inte längre ska använda den. Det lär finnas tankar på exploatering av delar av planen.
 

Bakgrund

Det var efter att vi först ägnat oss åt dels Östra Flunsåsberget och dels Backaplansområdet som det gick upp för oss ordentligt Flunsåsstråkets stora värde idag och ännu större potentiella värde. Det var som en långsam aha-upplevelse. Anledningen till att vi började titta närmare på Flunsåsstråket var att vi satte igång med att lämna synpunkter på detaljplanen för Bjurslättsplan. Nu ser vi utvecklingen av Flunsåsstråket som helt central för möjligheten att ha en öst-västlig "lugn och grön pulsåder" genom centrala Hisingen ("Långpannan"). Främst binder det samman Backaplansområdet i öster med trakterna kring Flunsåsberget i väster, (dvs det område som ligger mellan Björlandavägen i norr och Hjalmar Brantingsgatan i söder). Denna beskrivning stämmer bäst på den framtida situationen då det nya Backaplansområdet börjat ta form.
 
(I samband med att Flunsåsstråket och dess omgivning diskuteras hade det känts bra att kunna referera till en eller flera stadsdelar - geografiska områden med namn. Det är tyvärr inte så enkelt... Det område som utgör Flunsåsstråkets närområde, dvs området mellan barriärerna Hjalmar Brantingsgatan i söder, Flunsåsberget i väster, Björlandavägen i norr och Gustaf Dalénsgatan i öster, är ett område som vi tycker "är en stadsdel". Tyvärr finns det ingen vedertagen benämning på detta område, knappt ens för delar av området. Mest använd benämning verkar vara "Kvillebäcken" och primärområdet med samma namn har just den avgränsning som vi pekat ut som en stadsdel. Vi har därför försökt lansera detta namn. Men nu när bebyggelsen i Backaplansområdets första etapp ska döpas om från Östra Kvillebäcken till enbart Kvillebäcken vet vi inte längre vad vi ska kalla stadsdelen. Problematiken med benämning av geografiska områden i "Långpannan" beskrivs närmare under egen rubrik nedan.)
 
För närvarande är Flunsåsstråket mest ett lugnt område med vissa verksamheter insprängda (skola, dagis, äldreboende). Här finns också stora öppna gräs- och grusytor. Gång- och cykeltrafik passerar genom området mest på tvären och på diagonalen. Trots stora gröna ytor är det svårt att hitta inbjudande, ombonade platser lämpliga för picnic eller solbad men här tränas och spelas en hel del fotboll. Stråket är mycket lugnt. Det är helt bilfritt så när som på Wieselgrensgatan som passerar genom området ungefär på mitten och bullernivån är låg. De östligaste delarna av stråket är mindre frekventerade än de mellersta och västliga.
 
När den nya bebyggelsen i Backaplansområdet börjar komma på plats (byggstart 2010) förväntar vi oss en scenförändring. Redan när de allra första byggnaderna är klara, de ca åtta våningar höga bostadhusen längs Färgfabriksgatan, kommer Flunsåsstråket och Backaplans handelsområde att fogas samman genom att ett ogästvänligt ingenmansland med dåligt rykte ersätts med ett fräscht stråk med ny högrest intressant arkitektur. Vi förväntar oss då att boende i anslutning till Flunsåsstråket börjar utnyttja stråket Flunsåsstråket-Färgfabriksgatan för att ta sig till Backaplan på ett sätt som inte skett tidigare. Samtidigt kommer boende i Backaplansområdet att söka sig till Flunsåsstråket för att hitta en lugn, grön miljö, ibland för att ta sig ända till Flunsåsberget eller längre bort till Slätta damm.
 

Detaljplan för Bjurslättsplan

Detaljplaneprocessen går i flera steg eller skeden. År 2006 tog kommunen fram program. Allmänheten fick lämna synpunkter. År 2009 togs en samrådshandling fram. Det var denna som vi lämnade synpunkter på (2009-06-16). Se under fliken "Bjurslättsplan". Även de kommunala planhandlingarna ligger under samma flik. Nästa steg i processen är en utställningshandling. I februari fanns ett förslag framtaget för byggnadsnämnden att godkänna. Vi i SCH tyckte att det fanns inslag i planförslaget som var direkt olämpliga, inte minst de 5 meter höga bullerskärmarna längs Wieselgrensgatan. Innan byggnadsnämndens möte tog vi kontakt med politiker och skrev även en insändare i GP. Detta ledde till att byggnadsnämnden inte godkände förslaget utan lät ärendet gå tillbaka till Stadsbyggnadskontoret med bl a direktivet att ta fram ett förslag där bullerskärmar inte kommer att behövas. Vi tog detta både som en seger och ett erkännande av föreningens betydelse!
 

Kompensationsåtgärder i Flunsåsstråket 

Vid informationsmötet om samrådshandlingen våren 2009 meddelades att kompensationsåtgärder ska utföras och att samråd skulle ske med kringboende. Ungefär en månad före jul fick alla boende i primärområdet Kvillebäcken ett vykort som var utformat som en enkät. Man ombads beskriva vad man utnyttjar Flunsåsstråket till och vad man skulle vilja göra där i framtiden. Vi i Utveckla Flunsåsstråket skickade inte bara in ett ifyllt vykort som svar utan vi skickade ett mail med synpunkter och förslag, se "Kompensationsåtgärder Flunsåsstråket" under fliken "Flunsåsstråket".
 
Ett informationsmöte ägde rum i stadsdelshuset 27/1, se fliken "Aktuella aktiviteter".
  

Benämning av geografiska områden

Detta är något som vi sett oss tvingade att ägna oss åt för att över huvud taget kunna skriva om stadsplanering i denna del av staden. Det blir som roliga sidoprojekt åt de egentliga frågor vi ägnar oss åt. Här ska, till att börja med, text hämtas från avsnitt 2 och 3 i "Bjurslättsplan SCHs synpunkter 20090616" under fliken "Bjurslättsplan".

 

Comments