Stadsplanering‎ > ‎

Wieselgrensplatsen

Bildkälla goteborg.se
SCH vision är att skapa ett sammanhållet torg och leda biltrafiken vid sidan om torget.

Wieselgrensplatsen har historiskt varit Hisingens viktigaste centrum. Idag är platsen föremål för den
största boendeförtätningen i Göteborg 2012-2016. Det är bra att staden nu tar ett viktigt grepp om
Wieselgrensplatsen! Dock anser SCH att staden måste ta ett större grepp kring Wieselgrensplatsen än
vad programmet antyder. Annars ser vi en risk att Wieselgrensplatsen ytterligare devalveras och tappar
i attraktionskraft. SCHs motto:
1) Utveckla stråken! SCH håller med programmet om att det är viktigt att inför utvecklingen av
Wieselgrensplatsen medta viktiga stråk till/från densamma.
2) Skapa ett hållbart torg! Många är vi i Lundby som gillar tanken på ett torg med trevliga
platser där folk vill uppehålla sig även kvällstid. Vi skapar inte en hållbar stad om alla tvingas
åka in till centrum för att uträtta sina vardagliga ärenden eller ta del av ett rikt kulturutbud. Ta
ett större grepp för att öka attraktionskraften för verksamheter och näringsliv. SCH anser att
stadsdelens ökande befolkning motiverar att Wieselgrensplatsen utvecklas till det attraktiva,
bilfria lokala centrum med den service som den växande stadsdelen behöver.
3) Befolka Wieselgrensplatsen! Förtäta runt Wieselgrensplatsen – inte PÅ Wieselgrensplatsen.
Wieselgrensplatsen har potential att bli en intressant målpunkt om den ges en attraktiv och
rumslig utformning med plats för samvaro utanför butikernas öppettider. Öka tryggheten
genom att befolka platser och stråk.

Syftet med programmet är att utreda möjligheterna att skapa en attraktivare och utökad centrumverksamhet med lokaler för både affärsverksamhet och vård. Programmet undersöker även möjligheterna att komplettera med nya bostäder samt att förbättra trafikmiljön runt torget. Förslaget innebär cirka 50 nya lägenheter och 7 000 kvm verksamhetsytor.
Byggnadsnämnden har godkänt samrådsredogörelsen för  Wieselgrensplatsen och att kommande detaljplanearbeten ska ske med utgångspunkt från planprogrammet och kontorets kommentarer till inkomna synpunkter.

SCH har lämnat sina kommentarer till programmet.
Comments