Välkommen till SCH! Nyheter

Möte1        Vad vill SCH?         Vad är på G?       
 

 
 
 
 
 Föreningen Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen (SCH) är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av boende på centrala Hisingen. SCH deltar i opinionsbildning och beslutsprocesser i frågor som rör stadsplanering, grönstruktur och sociala frågor 
Föreningens geografiska verksamhetsområde är det vidsträckta, flacka område som sträcker sig från berget Flunsås och ner till älven och Göta älvbron och som omringas av bergen/höjdområdena Ramberget, Flunsås, Slätta damms-bergen (Hisingsparken), Tingstadsberget/Brunnsboberget samt det lilla berget utanför Tingstadstunnelns mynning. Även de nämnda höjdområdena ingår i det geografiska verksamhetsområdet. Eftersom detta område är platt och vidsträckt och omgivet av höga kanter, har vi internt börjat kalla denna tämligen väl avgränsade del av Hisingen för ”Långpannan”. Se kartbild.


Föreningens ändamål är att tillgodose medlemmarnas intresse i stadsplaneringsfrågor inom föreningens geografiska område. Detta sker genom att

  • delta i opinionsbildning och beslutsprocesser som rör stadsbyggnadsfrågor, grönstruktur, trafik m m för att bidra till beslut i en riktning som föreningens medlemmar önskar.
  • aktivt delta i utveckling och skötsel av grönområden enligt förslag som tagits fram av föreningen och som godkänts av Park- och naturförvaltningen eller annan ansvarig.
  • arrangera  eller på annat sätt gynna sociala aktiviteter

Föreningen verkar främst genom arbete i fokusgrupper. Hittills har två fokusområden/fokusgrupper varit mest aktiva. Dessa är:

        Utveckla Flunsåsstråket

        Förädla Östra Flunsåsberget

 

Dessa två fokusgrupperna fokuserar på frågeställningar som är knutna till begränsade geografiska områden inom ”Långpannan”. Flunsåsstråket resp Östra Flunsåsberget redovisas på ”Karta Flunsåsstråket o Backaplansområdet” under fliken Kartor.

 

Förhoppningen är att fler fokusgrupper ska starta sin verksamhet med SCH som plattform. Även ämnesmässigt (i stället för geografiskt) avgränsade fokusfrågor kan bli aktuella, bl a finns planer på att starta en fokusgrupp som ägnar sig åt kultur/konst och en annan som ägnar sig åt trafikfrågor. Vår filosofi är att olika fokusgrupper och deras verksamhet kommer att på olika sätt att gynna varandra och, inte minst, leda till att föreningen kan arbeta med ”Långpannan” ur ett helhetsperspektiv.

 

Du som bor i området och är intresserad av att påverka kan i SCH bidra med dina idéer och till att vår gemensamma boende miljö blir ännu mera trivsam och attraktiv. Som medlem kan du själv välja vad du vill engagera dig i då vi arbetar med både att påverka stadsbyggnadsfrågor och att praktiskt utveckla ett grområde. Du kan också välja att stödja föreningen utan att delta så konkret i våra aktiviteter.

 

Välkommen att kontakta någon i styrelsen (se under fliken Styrelse)!

 

Du kan också maila oss på info@sch-gbg.org

 


Nyheter

26 maj

Hur skall Flunsåsstråket planeras?

SCH driver frågan att få en bättre helhetssyn på planarbetet för Flunsåsstråket,där man planerar bl.a. förskola. Lundby IF har behov av ytor för fotbollsplaner....  


Städdag 24 april  
 
 
 
 
 
 
 

Årsmöte 26 april

Föreningens första årsmöte

SCH:s första årsmöte. Vi fick en intressent presentation av SDF:s Lars Lindskog sok berättade om pågående byggplaner in Lundby. Visste du tex.att man skall bygga 5000 lägenheter i Östrs Kvillebäcken? Vi valde också en styrelse...
 

Nyheter
 
Comments